Okresowe-BHP.pl Newsroom Choroba zawodowa. Czym jest i komu należy ją zgłosić?
Choroba zawodowa. Czym jest i komu należy ją zgłosić?

Choroba zawodowa. Czym jest i komu należy ją zgłosić?

Choroba zawodowa to efekt oddziaływania szkodliwych czynników w miejscu pracy na organizm osoby zatrudnionej. Może pojawić się w trakcie wykonywania obowiązków, ale również później po zakończeniu pracy w czasie określonym w przepisach.

Czym jest choroba zawodowa?

Zgodnie z Kodeksem pracy do chorób zawodowych zalicza się jednostkę wymienioną w wykazie chorób zawodowych pod warunkiem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub wywołał ją sposób wykonywania pracy.

Kodeks pracy określa również obowiązki pracodawcy związane z zapobieganiem chorobom.

Do obowiązków organizacji należy:

· dbanie o sprawność urządzeń wpływających na ograniczenie lub całkowitą eliminację czynników środowiskowych mających negatywny wpływ na zdrowie, a także urządzeń pozwalających określić poziom czynników,

· realizacja na własny koszt badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, a także rejestrowanie i przechowywanie wyników badań oraz udostępnianie ich pracownikom.

Popularne choroby zawodowe to m.in. astma oskrzelowa, ostre, uogólnione reakcje alergiczne, pylice płuc, zatrucia o charakterze ostrym lub przewlekłym związane z kontaktem z substancjami chemicznymi czy zespół cieśni nadgarstka.

Objawy choroby zawodowej - co robić?

Kodeks pracy przedstawia również listę obowiązków pracodawcy w sytuacji, gdy u pracownika pojawią się objawy choroby zawodowej.

Pracodawca powinien:

· zgłosić podejrzenie choroby właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy;

· określić przyczyny choroby zawodowej;

· usunąć czynniki wywołujące chorobę, a także przygotować środki zapobiegawcze;

· postępować zgodnie z zaleceniami lekarskimi;

· wypłacić dodatek wyrównawczy;

· monitorować oraz uzupełnić rejestr zachorowań oraz podejrzeń.

Podejrzenie choroby zawodowej może zgłosić nie tylko pracodawca, ale również pracownik lub były pracownik oraz lekarz, a nawet lekarz dentysta.

Potwierdzona choroba zawodowa

Choroba zawodowa potwierdzona zaświadczeniem lekarskim może wiązać się z koniecznością przeniesienia pracownika na inne stanowisko. W orzeczeniu lekarskim powinien zostać wskazany termin przeniesienia oraz czas, który powinno obejmować. Jeżeli przeniesienie będzie wiązać się z niższym wynagrodzeniem pracodawca musi wypłacić dodatek wyrównawczy.