Polityka prywatności

Okresowe-BHP.pl Polityka prywatności

Regulamin Webem sp. z o.o. 

Webem sp. z o.o. 

ul. Powązkowska 44C, 
01-797 Warszawa 

NIP 5252954463 

REGON 525180139 

 
Niniejsza Polityka ustala sposób w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy i w inny sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z użytkowaniem naszych produktów i 
usług, zawierających odniesienia lub łączących się z jej postanowieniami. Webem sp. z o.o. szanuje i dba o prywatność osób, których dane przetwarza w ramach prowadzonej działalności. Chronimy Państwa dane, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które pozwalają nam zachować bezpieczeństwo informacji na wymaganym poziomie. Zanim zaczną Państwo korzystać z naszej oferty, prosimy o zapoznanie się z całością niniejszej Polityki, która pomoże podjąć świadomą decyzję w zakresie naszej współpracy. 

 
I. Podstawowe pojęcia i definicje 
Dane Osobowe – wszelkiego typu informacje, które pozwalają zidentyfikować i opisać konkretną osobę fizyczną; dane dotyczące naszych Klientów, przetwarzane przez nas w ramach Usługi. 
Klient – osoba korzystająca z Usługi wykonanej w wyniku prowadzonej działalności 
Polityka – niniejsza Polityka Prywatności. 
Przetwarzanie – operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, kopiowanie, przekazywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i inne niezbędne do realizacji Usługi. 
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Usługa – wszelkie prace wykonywane przez Webem sp. z o.o. oraz prowadzenie niezbędnych czynności umożliwiających realizacje tych prac na rzecz Klientów. 
Ustawienia Prywatności – umożliwienie Klientowi realizację Jego preferencji i przysługujących mu praw w zakresie zapewnienia ochrony prywatności. 
Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi. 

 
II. Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia informujemy, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Webem sp. z o.o. z siedzibą w (01-797) Warszawie ul.Powązkowska 44c. W celu realizacji praw osób fizycznych oraz wszelkich innych kwestii, dotyczących Danych Osobowych, udostępniony został adres e-mail: kontakt@okresowe-bhp.pl
2. W zakresie swoich Usług występujemy też jako podmiot przetwarzający Dane Osobowe w imieniu dla Klienta. Wówczas Klient ustala jakie Dane Osobowe nam powierza i w jakim celu korzysta z Usługi. 
3. Przetwarzamy Dane Osobowe w celach: 
a) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. aby zawrzeć i wykonać umowę; podanie danych jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwia zawarcie umowy; 
b) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. w celu dochodzenia roszczeń, wykrywania nadużyć, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych i podmiotów trzecich obejmującego profilowanie; 
c) niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia np. w celu dokonania zobowiązań podatkowych, archiwizacji, rozliczeń majątkowych; 
d) marketingowych po wykonaniu umowy w oparciu o wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. 
4. Zgodę można wycofać w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Danych, które odbyło się przed wycofaniem zgody. Aby wycofać zgodę, możesz przesłać 
informację na adres: kontakt@okresowebhp.pl lub przesłać oświadczenie na adres pocztowy administratora danych. 
5. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami takie jak kancelarie prawne, biura rachunkowe a także podmioty przetwarzające Dane na nasze zlecenie 
np. w zakresie wsparcia operacyjnego, obsługi IT, usług marketingowych i analitycznych, obsługi administracyjnej, usług transportowych, badania preferencji i zachowania; 
6. Przekazujemy również Państwa Dane w celu prowadzenia postępowania przed organem nadzorczym a także - w razie dochodzenia roszczenia na drodze sądowej – właściwym sądom; 
7. Państwa Dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku udzielenia zgody na wykonywanie działań marketingowych Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody i/lub po zakończeniu umowy; 
8. Dane Osobowe, w zakresie usług wykonywanych przez współpracujące z nami podmioty przetwarzające (w tym m.in. w zakresie usług: informatycznych i nowych technologii, komunikacyjnych i analitycznych), mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
9. Dane Osobowe mogą być przekazywane: 
a) na podstawie art. 45 ust. 1 i 3 Rozporządzenia do państw, co do których została wydana przez Komisję Europejską decyzja o odpowiednim stopniu ochrony; 
b) na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony, ale odpowiednie zabezpieczenie zapewnione jest na mocy standardowych klauzul umownych; 
c) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony. W każdej chwili można otrzymać więcej informacji o przekazywaniu Danych do państw trzecich i otrzymania kopii wykazu odpowiednich zabezpieczeń. Odbiorcy Danych znajdują się głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG stanowią państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W przypadkach przekazywania Danych Osobowych poza EOG, odbiorcy tych Danych zapewniają wysoki poziom ich ochrony. 

W zależności od odbiorcy, gwarancje te wynikają z: 

 
• udziału w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE_USA, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO (więcej o programie) lub 
• Decyzji Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie Kanadyjskiej o ochronie informacji i dokumentów elektronicznych, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO (więcej o decyzji) lub 
• stosowania standardowych klauzul umownych UE w celu zapewnienia jednakowego poziom ochrony danych osobowych użytkownika nawet gdy Dane przekazywane są poza obręb EOG w miejscach, gdzie przepisy UE nie mają bezpośredniego zastosowania. 
10. Zapewniamy, że realizujemy prawa dotyczące Państwa Danych Osobowych. Przysługują Wam następujące prawa jako podmiotowi Danych a w szczególności są to: 
a) dostęp – prawo otrzymania informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas Danych 
Osobowych oraz uzyskania kopii tych Danych, 
b) sprostowanie – prawo żądania od nas sprostowania swoich Danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne), 
c) sprzeciw – prawo do uznania sprzeciwu przetwarzania swoich Danych Osobowych, z 
uwzględnieniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, 
d) usunięcie Danych – prawo zażądania usunięcia swoich Danych Osobowych jeżeli: 
• przetwarzanie Danych odbywa się z naruszeniem prawa lub musimy usunąć Dane, aby 
postąpić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z prawa, 
• Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, 
• cofnięto zgodę na przetwarzanie Danych (w zakresie, w jakim podstawą prawną 
przetwarzania była zgoda), 
• wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania Danych w celach marketingowych; 
Zatrzymamy niektóre Państwa Dane pomimo żądania ich usunięcia, jeżeli będzie to niezbędne do 
wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń; 
e) ograniczenia przetwarzania – prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych 
Osobowych przysługuje w następnych przypadkach: 
• gdy zakwestionujecie prawidłowość swoich Danych, 
• gdy przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia Danych zażądano 
ograniczenia ich wykorzystania, 
• gdy Państwa Dane Osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których je zebraliśmy lub 
wykorzystywaliśmy, ale są one wciąż potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, 
• gdy zawnioskowaliście sprzeciw wobec wykorzystania swoich Danych; 
f) zautomatyzowane podejmowanie decyzji – prawo do tego, aby nie podejmowano w Waszym 
imieniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych, jeśli 
decyzje te wywołują skutki prawne lub podobnie znaczące dla Was skutki; 
g) ograniczenie – prawo zwrócenia się do nas o ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych, tak 
abyśmy nie przetwarzali tych informacji do czasu zniesienia ograniczenia; 
h) przeniesienie – prawo do otrzymywania swoich Danych Osobowych, które zostały nam podane, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego 
formacie oraz do przekazywania, w określonych warunkach, tych Danych innej organizacji. 
11. Można skorzystać z przysługujących Państwu praw oraz zwrócić się w każdej sprawie, dotyczącej 
Danych Osobowych, kontaktując się z Administratorem Danych poprzez: 
• adres e-mail: kontakt@okresowebhp.pl  
• adres pocztowy: Webem sp. z o.o. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa. 
12. Jeżeli uznacie, że sposób przetwarzania przez nas Danych Osobowych narusza przepisy 
właściwego dla Państwa prawa, można wnieść skargę do odpowiedniego organu do spraw 
ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – dane teleadresowe: 
• Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
• tel. 606-950-000 (infolinia czynna w dni robocze, w godz. 10.00 – 14.00), fax 22 532 03 01, 
• e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 

 
III. Zasady stosowania plików Cookie 
1. Czym jest plik Cookie 
Pliki Cookie (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, tworzone i wysyłane automatycznie przez odwiedzane strony internetowe. Informacje zawarte w tych plikach zapisują się w przeglądarce internetowej komputera (lub innego urządzenia końcowego np. na tableta lub smartfona) i mogą byćwykorzystywane jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, gromadzimy informacje o sposobie poruszania się w 
serwisie za pomocą plików Cookie. 
2. Zakres stosowania plików Cookie (wersja minimum) 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przechowywać pliki cookie na urządzeniu Klienta, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej (te pliki opisane są poniżej jako niezbędne). Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) będziemy potrzebować odrębnego zezwolenia. W ramach Strony internetowej korzystamy jedynie ze ściśle niezbędnych plików cookie, które zgodnie z prawem NIE wymagają uprzedniej zgody, są niezbędne dla prawidłowego działania strony internetowej, w tym do wykonywania określonych zadań takich jak choćby wykonywanie usług, które zlecono za pośrednictwem strony internetowej i zapisywania preferencji użytkownika. Pliki te nie są usuwane po zakończeniu przeglądania strony internetowej, ale mają określony czas ważności. Instalacja ściśle niezbędnych plików cookie nie wymaga uprzedniej zgody: są one automatycznie instalowane na urządzeniu użytkownika, kiedy wchodzi na stronę internetową lub dokonuje konkretnych wyborów na stronie. 
3. Cel stosowania plików Cookie na naszej stronie internetowej 
Używamy te pliki do: 
a) poprawnego działania serwisu internetowego oraz oferowanych funkcji. W każdej chwili można te pliki usunąć lub zablokować za pomocą używanej przeglądarki internetowej. Sposoby administrowania prywatnością/bezpieczeństwem ustalić można w menu przeglądarki – w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. 
b) Tworzenia statystyk i analiz korzystania z naszej strony; analityczne pliki Cookie wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, gdyż dzięki nim wiadomo, jakie jest zainteresowanie i potrzeby użytkowników, co pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową.Więcej na temat kodu Google Analytics i plikach Cookie Google’a znaleźć można w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl) i kodu Adobe Analytics (więcej informacji na stronie http://www.adobe.com/privacy.html); 
c) pomiaru skuteczności prowadzonych przez nas lub dla nas działań marketingowych; 
d) dopasowania treści reklam do Waszych preferencji, wyświetlanych zarówno na naszych stronach 
jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach Cookie wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie 
https://support.google.com/adwords/answer/2407785) oraz na portalu społecznościowym 
Facebook (więcej informacji o polityce plików Cookie można znaleźć na stronie https://plpl.facebook.com/policies/cookies/); 
e) zapamiętywania, czy wyraziłeś nam zgodę na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści marketingowych; 
f) dostosowania naszej strony do urządzeń i przeglądarek. 
4. Rodzaje używanych plików Cookie 
Wykorzystujemy dwa rodzaj plików Cookie – sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki mają charakter tymczasowy i pozostają na Państwa urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia strony internetowej. Pliki Cookie stałe pozostają na Państwa urządzeniu przez określony czas lub do momentu, dopóki nie zostaną usunięte. Wykorzystujemy także podobne technologie do plików Cookie takie jak web beacons zwane pikselami. Pliki te gromadzone są przez Twój komputer lub urządzenia mobilne w przypadku wejścia na stronę internetową, za pośrednictwem reklamy, wiadomości e-mail oraz aplikacji mobilnej. Korzystamy z nich 
po to żeby dopasować treści do Państwa preferencji oraz skierować odpowiednią ofertę reklamową. Korzystamy także z plików Cookie tworzonych przez podmioty, z którymi współpracujemy. To pliki Cookie Google Inc. w celach świadczenia usługi Google Analytics, Double Click i Google Adwords,Facebook, Adform w celach analizy ruchu i pomiaru skuteczności reklam. 
5. Wykorzystanie adresów IP i zastosowanie remarketingu 
Webem sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia 
dostęp do internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj.zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Webem sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np.określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu usług, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści witryny internetowej. 
6. Rezygnacja z aktywności plików Cookie 
Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach jak i smartfonach, domyślnie akceptuje pliki Cookie. W każdej chwili można to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Niekiedy jednak brak możliwości zapisywania/odczytywania plików Cookie przez naszą stronę może powodować nieprawidłowe wyświetlanie się i/lub korzystanie z serwisu internetowego w przeglądarce. 

IV Zamówienie i płatności 

1. Zakup usług 

a) Serwis pozwala na zlecanie przez użytkowników usług za pośrednictwem sieci Internet. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest Blue Media S.A. 

b) Informacje dotyczące usług zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

c) Użytkownik, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy polegającej na wykonaniu świadectwa charakterystyki energetycznej na warunkach podanych w opisie usługi. 

d) Cena uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 

e) Wszelkie ceny wskazane w Serwisie są kwotami brutto (z VAT). 

f) Warunkiem złożenia przez użytkownika zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia. 

2. Złożenie zamówienia 

a) Zamówienia można składać w Serwisie za pomocą formularza zamówień. 

b) Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić formularz zamówienia i podać swoje dane osobowe oraz adres do wysyłki. 

c) Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. 

d) Użytkownik może również złożyć zamówienie telefonicznie lub mailowo. 

3. Realizacja zamówienia 

a) Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania płatności za zamówienie.  

b) Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych. 

c) W przypadku zamówienia z dojazdem do użytkownika czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. 

d) W przypadku zamówienia z dostawą do użytkownika czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas dostawy. 

4. Płatność - Podmiotem świdczącym usługę płatności online jest Blue Media S.A. 

Dostępne formy płatności: 

Karty płatnicze: 
* Visa 
* Visa Electron 
* Mastercard 
* MasterCard Electronic 
* Maestro 

a) Płatność za zamówienie może być dokonana kartą kredytową, kartą debetową lub przelewem bankowym. 

b) W przypadku płatności kartą kredytową lub kartą debetową użytkownik zostanie przekierowany na stronę operatora płatności. 

c) W przypadku płatności przelewem bankowym użytkownik otrzyma dane do przelewu w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia. 

5. Zwroty i reklamacje 

a)Użytkownik traci prawo do zwrotu zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia w chwili otrzymania certyfikatu, z zastrzeżeniem procedury reklamacyjnej opisanej poniżej w regulaminie 

b) W celu zwrotu zamówienia należy skontaktować się z Przyjazny audyt i podać numer zamówienia. 

c) Przyjazny audyt dokona zwrotu kosztów zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu zamówienia. 

d) Użytkownik ma prawo do reklamacji zamówienia w przypadku stwierdzenia wady towaru. 

e) W celu reklamacji zamówienia należy skontaktować się z BOK i podać numer zamówienia oraz opis wady towaru. 

f) Przyjazny audyt rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

g) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

6. Kontakt 

W przypadku pytań dotyczących regulaminu lub zamówienia prosimy o kontakt z BOK kontakt@okresowebhp.pl 

Kontakt z BOK możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej okresowe-bhp.pl , mailowo lub telefonicznie pod numerem 570 380 181. 

  

Data publikacji Polityki Prywatności: 15.05.2023.