Okresowe-BHP.pl Newsroom Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia? 
Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia? 
20.10.2023

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia? 

W ramach umowy o pracę zarówno pracownikowi, jak i przedsiębiorcy przysługują określone prawa i obowiązki. Jednym z nich jest możliwość rozwiązania stosunku pracy. W większości przypadków obowiązuje okres wypowiedzenia, ale przepisy przewidują również kilka sytuacji, kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. 

Zgodnie z przepisami obie strony mają możliwość rozwiązania umowy o pracę. Pracownik może to zrobić w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Natomiast pracodawca musi wskazać konkretną przyczynę bez względu na długość trwania umowy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od stażu pracy, tzn. do 6 miesięcy – okres wypowiedzenia to 2 tygodnie, od 6 miesięcy do 3 lat – okres wypowiedzenia to 1 miesiąc, a powyżej 3 lat – okres wypowiedzenia to 3 miesiące. 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia   

Umowa o pracę może zostać rozwiązania bez wypowiedzenia wyłącznie w określonych przypadkach. Oznacza to, że zakończenie współpracy następuje natychmiast po wręczeniu oświadczenia przez jedną ze stron.  

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?  
 

  • po wydaniu orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika,  

  • pracodawca dopuścił się wobec pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. 

Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku wydania orzeczenia lekarskiego odbywa się wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca nie przeniesie zatrudnionego do innej pracy nie wpływającej negatywnie na szczególny stan zdrowia osoby, ale również dopasowanej do kwalifikacji zawodowych. Pracodawca ma na to określoną liczbę dni wskazanych przez lekarza w orzeczeniu. Warto jednak pamiętać, że nie ma konieczności zaproponowania pracy tego samego rodzaju oraz za takie samo wynagrodzenie. Jeżeli zaproponowane warunki nie odpowiadają zatrudnionemu może zdecydować się na natychmiastowe odejście z pracy.  

Druga sytuacja obejmuje ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, które znajdują się w Kodeksie pracy. Najczęściej zapis dotyczy kwestii związanych z poniżaniem albo ośmieszaniem pracownika ze względu na pochodzenie etniczne lub orientację seksualną, regularne problemy z wypłatą wynagrodzenia, szykanowanie, złośliwa odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego czy dyskryminacja.  

Jak przebiega rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?  

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia musi zawierać informację przedstawioną przez pracownika na piśmie. W dokumencie powinna znaleźć się przyczyna wskazująca, dlaczego procedura ma przebiec bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zgodnie z prawem osoba zatrudniona na złożenie oświadczenia ma miesiąc od dnia, kiedy doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę.  

Jeżeli w trakcie postępowania okaże się, że pracodawca dopuścił się złamania obowiązków, pracownik może liczyć na odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, którym zostałby objęty. Natychmiastowe rozwiązanie umowy na czas określony obejmuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej czasowi, do którego umowa miała trwać, ale nie więcej niż za okres wypowiedzenia. Pracodawca może dobrowolne wypłacić odszkodowanie albo na skutek postępowania sądowego.