Okresowe-BHP.pl Newsroom Najważniejsze prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Najważniejsze prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
19.05.2023

Najważniejsze prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązki dotyczą nie tylko pracodawców, ale również pracowników. Decydując się na zatrudnienie należy zapewnić pracownikowi dostęp do szkolenia wstępnego z zakresu bhp jeszcze przed dopuszczeniem do pracy.

Obowiązki pracownika w obszarze BHP

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każda osoba zatrudniona powinna znać przepisy oraz zasady obowiązujące w danym miejscu pracy. Niezbędny jest udział w szkoleniach oraz instruktażach, a także realizacja egzaminów sprawdzających zdobytą wiedzę.

Do obowiązków należy również wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z przepisami, zasadami, poleceniami oraz wskazówkami osób przełożonych. W tym celu trzeba pamiętać o dbaniu o stan maszyn, urządzeń i wykorzystywanych narzędzi. Porządek w miejscu pracy zmniejsza ryzyko wypadków.

W razie konieczności pracownik powinien stosować środki ochrony zbiorowej albo indywidualnej, a także odzież i obuwie przyznane przez pracodawcę.

Do obowiązków należy również poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

Jeżeli w miejscu pracy dojdzie do wypadku pracownik powinien jak najszybciej zawiadomić przełożonego, a także ostrzec pozostałe osoby przed ewentualnym ryzykiem.

Należy pamiętać, że wskazane obowiązki dotyczą nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę. Obowiązują także w przypadku osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w organizacji. Dotyczą także osób prowadzących

na własny rachunek działalność gospodarczą w ramach wykonywania obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów BHP - kary i sankcje

Nieprzestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ pozwala pracodawcy zastosować karę porządkową. Najczęściej są to upomnienia, a jeżeli nie przynoszą rezultatów - nagany i kary pieniężne.

Kara pieniężna stosowana jest w sytuacji, gdy dojdzie do m.in. opuszczenia przez pracownika pracy bez usprawiedliwienia, nietrzeźwości czy spożywania alkoholu w czasie pełnienia obowiązków.

Podstawowe prawa pracownika w zakresie BHP

Zgodnie z przepisami pracownik może powstrzymać się od od wykonywania pracy w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym.

Pracownik może również oddalić się z miejsca, ale wyłącznie w momencie, kiedy wciąż istnieje zagrożenie. O powstrzymaniu się od wykonywania obowiązku należy poinformować przełożonego.