Okresowe-BHP.pl Newsroom Prace szczególnie niebezpieczne - wykaz, obowiązki i wymagania
Prace szczególnie niebezpieczne - wykaz, obowiązki i wymagania
08.05.2023

Prace szczególnie niebezpieczne - wykaz, obowiązki i wymagania

Prace szczególnie niebezpieczne wiążą się z dużym ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia. Każdego roku wiele osób cierpi w wyniku wykonywania niektórych prac. Pomimo obowiązujących przepisów i procedur bezpieczeństwa, wiele firm nie podejmuje odpowiednich działań w celu minimalizacji ryzyka związanego z wykonywanymi przez pracowników obowiązkami.

Czym są prace szczególnie niebezpieczne?

Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się prace związane z wysokim ryzykiem wypadkowym. Wyróżniają się konkretną specyfiką wykonywania obowiązków, wykorzystaniem materiałów niebezpiecznych albo warunkami miejscowymi. 

Prace szczególnie niebezpieczne to: 

  • prace określone w ogólnych albo branżowych przepisach bhp jako szczególnie niebezpieczne,
  • określone jako szczególnie niebezpieczne w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
  • pozostałe prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach,
  • uznane przez pracodawcę za szczególnie niebezpieczne. 

Według ogólnych przepisów bhp do kategorii zalicza się roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace na wysokości oraz przy użyciu materiałów niebezpiecznych, a także w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. 

Obowiązki pracodawcy dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych 

Pracodawca ma obowiązek zadbać o bezpośredni nadzór nad pracami oraz zapewnić wymagane środki zabezpieczające - organizacyjne i techniczne. W tym celu należy wykorzystać środki ochrony zbiorowej, a jeżeli będzie konieczność również środki ochrony indywidualnej, np. urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości. 

Zgodnie z przepisami pracodawca powinien również przeprowadzić instruktaż pracowników. Niezbędny jest m.in. podział pracy, określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy w odniesieniu do czynności, a także wskazanie, jak należy postępować w sytuacjach krytycznych. 

Do obowiązków pracodawcy zalicza się również tworzenie oraz aktualizowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. 

Prace szczególnie niebezpieczne - przykłady 

  1. Prace na wysokości - jak np. praca na dachu, na rusztowaniu, na wieży czy na linie, która niesie ze sobą ryzyko upadku i obrażeń ciała.
  2. Prace związane z obsługą maszyn i urządzeń - jak np. praca przy tokarkach, wiertarkach, piłach czy prasa. 
  3. Prace związane z substancjami niebezpiecznymi - jak np. praca w zakładach chemicznych, rafineriach czy w magazynach z materiałami łatwopalnymi. Wymagają one stosowania specjalnych zabezpieczeń, a niewłaściwe postępowanie może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia.
  4. Prace w miejscach o ograniczonej przestrzeni - jak np. praca w tunelach, zbiornikach, rurociągach czy studniach.