Okresowe-BHP.pl Newsroom Wypadek w drodze do pracy i z pracy - co należy wiedzieć?
Wypadek w drodze do pracy i z pracy - co należy wiedzieć?

Wypadek w drodze do pracy i z pracy - co należy wiedzieć?

Wypadek może zdarzyć się nie tylko w miejscu pracy, ale również w drodze z i do. Nie w każdym przypadku poszkodowany może liczyć na świadczenia wspierające leczenie i rehabilitację. Czym jest wypadek w drodze do pracy i z pracy?

Wypadek w drodze do pracy i z pracy - definicja

Czym jest wypadek w drodze do pracy i z pracy? Definicję przedstawiono w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.).

Wypadek w drodze do pracy i z pracy to:

  • nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 
  • wystąpiło w drodze do albo z miejsca pracy, 
  • droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy droga została przerwana z powodu uzasadnionej życiowo przyczyny, a czas nie przekraczał ogólnoprzyjętej granicy. Droga nie musiała być również najkrótsza, ale była najwygodniejsza dla pracownika uwzględniając połączenia komunikacyjne. 

Wypadek nie zawsze dotyczy drogi do albo z pracy

Definicja obejmuje nie tylko miejsca pracy oraz osoby połączone z organizacją stosunkiem pracy. O wypadku możemy mówić również w sytuacji dotyczącej innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, spożywania posiłków czy nauki w szkołach albo na uczelniach.

Przez drogę rozumie się nie tylko długodystansowe trasy dróg publicznych. Do wypadku w drodze do pracy i z pracy może zostać zaliczone zdarzenie, które miało miejsce na posesji poszkodowanego albo innej osoby prywatnej np. klatka schodowa.

Kiedy nie dochodzi do wypadku przy pracy? Zgodnie z definicją o wypadku nie można mówić, gdy do zdarzenia doszło na odcinku między miejscem pracy a miejscem załatwiania prywatnej sprawy, a następnie pracownik wrócił do pracy. 

Ile płaci się za wypadek w drodze do pracy?

Poszkodowany w wypadku może liczyć na wsparcie pod warunkiem, że przedstawi dokumentację potwierdzającą konieczność uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy i z pracy.

Osoba poszkodowana może uzyskać wynagrodzenie za okres 33 dni niezdolności do pracy. Po tym czasie przysługuje zasiłek chorobowy wynoszący 100% podstawy wymiaru. Z zasiłku można korzystać bez okresu karencji określanego jako 30 dni podlegania ubezpieczeniu z tytułu choroby i obowiązuje do 182 dni niezdolności do pracy.

Następnie poszkodowany może skorzystać ze świadczenie rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy wymiaru, które przyznawane jest gdy, osoba wciąż pozostaje niezdolna do pracy, ale dalsze leczenie albo rehabilitacja wskazują na odzyskanie zdolności. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Kolejne świadczenie to renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku w drodze do pracy i z pracy.