Okresowe-BHP.pl Newsroom Wypadki podczas pracy zdalnej - statystyki
Wypadki podczas pracy zdalnej - statystyki

Wypadki podczas pracy zdalnej - statystyki

Wprowadzenie przepisów regulujących pracę zdalną stanowi również punkt wyjścia do monitoringu liczby oraz przyczyn wypadków podczas wykonywania obowiązków poza siedzibą firmy. Pracodawca ma obowiązek zgłosić wypadek do odpowiednich organów. 

Liczba wypadków przy pracy  

Z danych GUS wynika, w I kwartale 2023 roku zgłoszono 40 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy zdalnej. Warto przypomnieć, że w br. wprowadzono w Statystycznej karcie wypadku pytanie „Czy wypadek wydarzył się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy?” (Dz. U. z 2022 r. poz. 2750), co pozwala na otrzymanie dokładniejszych wyników niż miało to miejsce wcześniej.  

Natomiast w sierpniu br. Główny Inspektorat Pracy podał, że od początku pandemii, tzn. od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 14 marca 2020 roku, doszło do 23 wypadków w trakcie wykonywania pracy zdalnej. Przedstawione statystyki wskazują, że przez wypadek aż 17 osób poniosło śmierć, 2 otrzymały diagnozę czasowej niezdolności do pracy, a 4 doznały ciężkich obrażeń ciała. Zgłoszone wypadki dotyczyły wyłącznie pojedynczych osób.  

Przyczyny wypadków przy pracy zdalnej  

Wśród przyczyn wypadków przy pracy zdalnej dominowały zdarzenia o charakterze nagłych przypadków medycznych, np. zasłabnięcie oraz niewydolność krążeniowo - oddechowa.  Jedynie 3 wypadki miały inną przyczynę.  

Z danych wynika, że powodem jednego z wypadków było przecięcie palców z uszkodzeniem ścięgien i nerwów podczas przygotowywania posiłku. Do kolejnego wypadku doszło w trakcie korzystania z toalety - pracownik upadł i uderzył o sanitariat, co doprowadziło do pęknięcia gałki ocznej. Trzeci wypadek miał miejsce na drodze publicznej w trakcie przemieszczania się pracownika do siedziby firmy po niezbędny sprzęt.  

Praca zdalna w firmach - kontrole PIP  

Po wejściu w życie przepisów dotyczących unormowania pracy zdalnej Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła temat kontrolny „Przestrzeganie przepisów prawa przy zatrudnianiu pracowników w formie zdalnej”. Celem podjętych działań jest ocena stanu przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących wykonywania pracy w formie zdalnej zawartych w Kodeksie pracy. PIP przedstawił dane obejmujące kontrole od 7 kwietnia do 12 czerwca br. W tym czasie zrealizowano 62 kontrole z czego 57 planowych i 5 skargowych. 53 kontrole dotyczyły przedsiębiorstw prywatnych, a 9 - publicznych.   

PIP wykazało następujące najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:  

  • nieopracowanie informacji zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, 

  • nieprzekazanie przez pracownika oświadczenia zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy,  

  • brak dokonania oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej. 

Poza tym wykazano również nieprawidłowości dotyczące nieprzekazania pracownikowi albo nieodebrania od niego oświadczenia o zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego, informacją zawierającą zasady bhp oraz zobowiązywania do przestrzegania zawartych w nich zasad - najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej,  przed dopuszczeniem do pracy zdalnej. Kontrolerzy zwrócili również uwagę na niepoprawne treści regulaminu dotyczącego pracy zdalnej czy nieustalenie wysokości ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wykonywania pracy zdalnej oraz niewypłacenie uprawnionym pracownikom świadczenia.