Okresowe-BHP.pl Newsroom Co wchodzi w skład oceny ryzyka zawodowego?
Co wchodzi w skład oceny ryzyka zawodowego?

Co wchodzi w skład oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego zwiększa poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Pracodawca wykorzystując środki profilaktyczne w postaci m.in. przemyślanych programów ogranicza liczbę wypadków i chorób. Prawidłowo zrealizowana ocena zmniejsza negatywne skutki zagrożeń. 

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - definicja  

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pozwala określić czynniki negatywnie wpływające na pracowników, a następnie wskazać i zastosować środki umożliwiające minimalizację ich oddziaływania. Główny cel oceny ryzyka zawodowego to ograniczenie prawdopodobieństwa chorób zawodowych i wypadków.  

Do obowiązków pracodawcy należy poinformowanie zatrudnionych o ryzyku oraz zasadach ochrony wprowadzonych w organizacji. Warto pamiętać o systematycznym monitorowaniu, rozpoznawaniu i zarządzaniu ryzykiem, a także wprowadzeniu ewentualnych zmian w programach.  

Czy ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa? 

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa. Pracodawca może zrealizować proces samodzielnie pod warunkiem, że dobrze zna specyfikę zadań wykonywanych na konkretnych stanowiskach - możliwe jest to głównie w małych przedsiębiorstwach. W przypadku większych organizacji za przygotowanie oceny ryzyka zawodowego odpowiadają pracownicy z odpowiednimi kompetencjami, specjaliści ds. BHP czy podmioty zewnętrzne. Najczęściej w procesie wykorzystuje się ocenę ryzyka wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego oraz konkretne rozporządzenia.  

Co wchodzi w skład oceny ryzyka zawodowego? 

Ocena ryzyka zawodowego jest kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a jej prawidłowe przeprowadzenie pozwala na zminimalizowanie negatywnego wpływu zagrożeń w miejscu pracy. 

Co wchodzi w skład oceny ryzyka zawodowego? 

  • Zagrożenia - na pierwszym etapie identyfikowane są wszystkie potencjalne zagrożenia związane z danym stanowiskiem pracy, mogą obejmować czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, ergonomiczne, psychospołeczne itp. Ważny punkt to konsultacje z pracownikami wykonującymi dane obowiązki, własne obserwacje, a także instrukcje producentów sprzętów, analizy czy statystyki.  

  • Pracownicy - w procesie warto dobrze przemyśleć, kogo dotyczy ocena uwzględniając m.in. stanowiska stałe i niestacjonarne.  

  • Ryzyko - ocena ryzyka polega na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia oraz ocenie stopnia jego szkodliwości. Rezultatem jest poziom ryzyka w konkretnych warunkach.  

  • Działania zapobiegawcze i ochronne - na podstawie oceny ryzyka opracowywane są plany działań mające na celu eliminację lub zminimalizowanie zagrożeń.   

  • Dokumentacja - powinna zostać przygotowana zgodnie z § 39a ust. 3 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp.  

Zgodzie z przepisami w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego powinny znaleźć się takie elementy jak:  

  • data przeprowadzonej oceny,  

  • osoby wykonujące ocenę,  

  • opis oceny stanowiska pracy wraz ze wskazaniem maszyn, materiałów i narzędzi, wykonywane zadania, występujące niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy, a także wykorzystywane środki ochrony oraz osoby pracujące,  

  • wyniki zrealizowanej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy,  

  • wymagane środki profilaktyczne pozwalające zmniejszyć ryzyko.  

Dokumentacja powinna wykazać, że proces został zrealizowany prawidłowo, tzn. uwzględniono wszystkie zagrożenia, wskazano osoby narażone, a także środki zapobiegawcze.