Okresowe-BHP.pl Newsroom Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

Zatrudnienie cudzoziemca może przynieść wiele korzyści dla pracodawcy. Czasem zdarza się, że na lokalnym rynku pracy brakuje osób o określonych umiejętnościach lub kwalifikacjach. Zatrudnienie cudzoziemca o odpowiednich umiejętnościach może pomóc w zaspokojeniu bieżących potrzeb organizacji. Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

Warto jednak pamiętać, że zatrudnianie cudzoziemców wiąże się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak zrozumienie i przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania pracowników spoza kraju oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz integracji w miejscu pracy. Ważne jest również, aby unikać dyskryminacji i traktować wszystkich pracowników uczciwie, niezależnie od ich pochodzenia. 

Pracownik z innego kraju UE  

Zgodnie z art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatele państw członkowskich mają prawo do szukania pracy w innym kraju. Przepisy zakładają, że nie jest wymagane ubieganie się o pozwolenie na pracę, a także możliwe jest zamieszkanie na danym terytorium ze względów zawodowych. Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek traktować cudzoziemców z państw należących do UE na równi z obywatelami pod względem zatrudnienia, warunków pracy i innych przywilejów socjalnych i podatkowych. Ograniczeniem może być wyłącznie znajomość języka na poziomie wymaganym do pełnienia obowiązków na stanowisku.  

Zasady obowiązują również w przypadku państw takich jak Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Większość obywateli UE nie potrzebuje także zezwolenia na pracę w Szwajcarii. 

Zatrudnienie pracownika spoza UE  

Państwowa Inspekcja Pracy wymaga legalnego pobytu na terytorium Polski w formie uprawniającej do wykonywania pracy oraz zezwolenia na pracę w przypadku obywateli państw pochodzących spoza UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.  

Pracodawca planujący zatrudnienie cudzoziemca musi dopilnować spełnienia określonych warunków. Podstawa to legalny pobyt na terenie kraju tzn. cudzoziemiec posiada komplet dokumentów potwierdzających pobyt np. wizę czy kartę pobytu, które umożliwiają podjęcie zatrudnienia. Drugi krok to uzyskanie zezwolenie na pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.  

Należy pamiętać, że cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie w zakresie wskazanym w zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Wyjątek stanowi zezwolenie na pracę i powierzenie zatrudnienia o innym charakterze, ale wyłącznie na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym.  

Jednym z podstawowych dokumentów jest zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla osób planujących zatrudnienie powyżej 3 miesięcy. Dokument zostaje wydany na podstawie jednego postępowania administracyjnego.  

Cudzoziemiec może zostać zatrudniony na podstawie przepisów kodeksu pracy, jak również kodeksu cywilnego, tzn. w ramach umowy o pracę, pracy tymczasowej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło. 

Przed zatrudnieniem cudzoziemca zawsze warto skonsultować się z lokalnymi organami regulacyjnymi oraz prawnikiem specjalizującym się w kwestiach imigracyjnych, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.