Okresowe-BHP.pl Newsroom Kim jest społeczny inspektor pracy?
Kim jest społeczny inspektor pracy?

Kim jest społeczny inspektor pracy?

Społeczny inspektor pracy to osoba, która została powołana w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Funkcja wiąże się z uprawnieniami i obowiązkami, ale także dodatkowymi prawami. Kto może zostać społecznym inspektorem pracy i jaka jest jego rola?

Społeczna inspekcja pracy - co oznacza?

Społeczna inspekcja pracy to rodzaj służby pełnionej przez pracowników. Celem podejmowanych działań jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale również ochrona uprawnień pracowniczych regulowanych przez Kodeks pracy.

Zadania wykonuje zakładowy społeczny inspektor pracy dedykowany całemu zakładowi, a często również oddziałowi (wydziałowi) oraz grupowi społeczni inspektorzy pracy. 

Kto może zostać społecznym inspektorem pracy?

Społecznym inspektorem pracy może zostać każdy pracownik, który należy do związku zawodowego. Nie może zajmować stanowiska kierownika zakładu ani stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Na wniosek organizacji związkowej społecznym inspektorem pracy może zostać również pracownik nienależący do związku zawodowego.

Pracownik musi wykazywać się wiedzą nie tylko związaną ze społeczną inspekcją pracy, ale również doświadczeniem w branży (minimum 5 lat) i konkretnym zakładzie (2 lata).

Społecznych inspektorów wybierają pracownicy, a okres pełnienia funkcji trwa 4 lata. 

Społeczny inspektor pracy - uprawnienia

Uprawnienia społecznego inspektora pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • kontrola stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych, 
  • kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, 
  • uczestnictwo w kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 
  • uczestnictwo w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 
  • uczestnictwo w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy, 
  • uczestnictwo w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy, 
  • opiniowanie projektów planów poprawy warunków BHP i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrola wdrożenia, 
  • działania nastawione na promowanie zasad BHP wśród pracowników. 

Jeżeli społeczny inspektor pracy nie wywiąże się ze swoich obowiązków może zostać odwołany. Przestaje pełnić funkcję również wtedy, kiedy zrzeknie się jej albo ustanie stosunek pracy.