Okresowe-BHP.pl Newsroom Praca w godzinach nocnych - wynagrodzenie, uciążliwość, regulacje 
Praca w godzinach nocnych - wynagrodzenie, uciążliwość, regulacje 

Praca w godzinach nocnych - wynagrodzenie, uciążliwość, regulacje 

Praca w godzinach nocnych pojawia się na wielu stanowiskach. Najważniejsze informacje dotyczące wykonywania obowiązków poza standardowymi godzinami reguluje Kodeks pracy. Warto również pamiętać, że w przepisach wskazano, które osoby nie mogą wykonywać zadań w porze nocnej. 

Praca w godzinach nocnych - regulacje  

Zagadnienia związane z pracą w godzinach nocnych regulują przepisy Kodeksu pracy. Praca w porze nocnej dotyczy wykonywania obowiązków przez 8 godzin między godziną 21:00 a 7:00.  

Za osobę pracującą w nocy uznaje się zatrudnionego, którego harmonogram uwzględnia minimum 3 godziny pracy w porze nocnej w każdej dobie albo co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Zgodnie z przepisami czas pracy w porze nocnej nie może być większy niż 8 godzin na dobę w sytuacji, gdy zatrudniony realizuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym czy umysłowym.  

Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca powinien poinformować  okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy na pisemny wniosek pracownika. 

Dodatkowo w porze nocnej nie mogą pracować kobiety w ciąży, a także dzieci, które nie ukończyły 16 lat. Natomiast rodzice opiekujący się dzieckiem do lat 4 mogą pracować w porze nocnej wyłącznie jeżeli wyrażą na to zgodę.  

Warto pamiętać, że naruszenie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy, a także dotyczących uprawnień pracowników posiadających dzieci grozi karą grzywny wynoszącą do 30 000 zł.  

Kiedy przysługuje dodatek za godziny nocne? 

Zgodnie z przepisami pracownik wykonujący obowiązki w porze nocnej powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia. Do każdej godziny zrealizowanej nocą należy doliczyć 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Kodeks pracy przewiduje również sytuację, kiedy zatrudniony wykonuje obowiązki w godzinach nocnych w trybie stałym oraz poza zakładem pracy. We wskazanej sytuacji dodatek można zastąpić ryczałtem w wysokości odpowiadającej przewidywanemu wymiarowi pracy.  

Czy praca w godzinach nocnych jest uciążliwa?  

Za określenie wykazu prac uciążliwych odpowiada pracodawca po konsultacjach z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników. Pod uwagę należy również wziąć opinię lekarza nadzorującego opiekę zdrowotną. Duże znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny pracy we wskazanych warunkach. Regulacje nie dotyczą sytuacji, gdy pracownik zarządza zakładem w imieniu pracodawcy, a także przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.  

Uznanie pracy w godzinach nocnych za uciążliwą nie zależy wyłącznie od trybu oraz liczby godzin. Pod uwagę należy wziąć specyficzne warunki oraz parametry dotyczące danego stanowiska. Pracodawca w porozumieniu z innymi podmiotami ocenia stopnia negatywnego oddziaływania godzin nocnych na wysiłek intelektualny i fizyczny.