Okresowe-BHP.pl Newsroom Praca w hałasie - przerwy, regulacje, normy 
Praca w hałasie - przerwy, regulacje, normy 

Praca w hałasie - przerwy, regulacje, normy 

Praca w hałasie jest wymagająca dla zatrudnionych. Każde dokuczliwe i niepożądane drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziaływujące na słuch oraz pozostałe zmysły i organizm pracownika poprzez powietrze rozumiane są jako hałas uciążliwy dla zdrowia. W niektórych przypadkach może zwiększać ryzyko wypadku. 

Dopuszczalne wartości natężenia hałasu 

Dopuszczalne wartości natężenia hałasu regulują Polskie Normy, a także odpowiednie przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. 

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że dopuszczalne wartości natężenia hałasu w miejscu pracy wynoszą:  

  • 85 dB - przy 8-godzinnym dobowym czasie pracy,  

  • 115 dB - przy maksymalnym poziomie dźwięku oznaczonym A,  

  • 135 dB - przy szczytowym poziomie dźwięku oznaczonym C.  

W określonych sytuacjach praca w hałasie może trwać powyżej wskazanych norm, ale maksymalnie 40-100 minut dziennie w przypadku, gdy poziom hałasu osiąga 

90-100 dB oraz 10 minut dziennie, jeżeli poziom hałasu osiąga do 110 dB.  

Praca w hałasie - regulacje  

Praca w hałasie może mieć negatywny wpływ na jakość słuchu, a nawet prowadzić do utarty zmysłu. Hałas wpływa również na funkcjonowanie układu nerwowego oraz pokarmowego, a także wydajność aktywności fizycznej i psychicznej. Badania wskazują także na możliwe problemy ze wzrokiem czy obniżenie skuteczności precyzji ruchów.  

Pracodawca ma obowiązek zapewnić wykorzystanie procesów technologicznych nie wywołujących nadmiernego hałasu, stosowanie maszyn oraz urządzeń powodujących hałas w granicach dopuszczalnych wartości, a także wdrożenie rozwiązań redukujących hałas w miejscu pracy.  

W sytuacji, gdy poziom natężenia hałasu przekracza dopuszczalne normy pracodawca ma obowiązek wskazać przyczyny przekroczenia dopuszczalnego progu, a także opracować i wdrożyć program działań nastawionych na zmniejszenie wartości uwzględniając aspekty techniczne, jak i organizacyjne. Przepisy zwracają również uwagę na konieczność zapewnienia środków ochrony indywidualnej dopasowanych do charakterystyki hałasu oraz cech konkretnego pracownika.  

Warto pamiętać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków jeżeli obecne warunki pracy nie są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. 

Praca w hałasie a przerwa - normy  

Zgodnie z przepisami pracownik ma prawo do przerwy, a w pomieszczeniu dedykowanym wypoczynkowi poziom hałasu nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskiej Normie dla pomieszczeń administracyjno-biurowych. Dopuszczalna wartość wynosi 55 dB. Skuteczna przerwa pozwala odpocząć i zregenerować siły fizyczne oraz psychiczne wpływając na ograniczenie ryzyka wypadku przy pracy. Powinna przebiegać w sposób niezakłócony.