Okresowe-BHP.pl Newsroom Dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest ważna?
Dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest ważna?

Dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest ważna?

Ocena ryzyka zawodowego ma duże znaczenie w zachowaniu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Znajomość zagrożeń związanych z wykonywaną pracą pozwala wprowadzić skuteczne narzędzia profilaktyki i ograniczyć wypadki.

Ocena ryzyka zawodowego - czym jest?

Do obowiązków pracodawcy należy ocena ryzyka zawodowego oraz przedstawienie informacji w formie dokumentów pracownikom. Ocena pozwala wybrać i zastosować środki profilaktyczne ograniczające ryzyko na konkretnych stanowiskach.

Polega na określeniu czynników, które mogą zaszkodzić pracownikom i doprowadzić do wypadku. Prawidłowo przeprowadzona ocena zmniejsza prawdopodobieństwo wypadku oraz chorób zawodowych.

Pracodawca powinien poinformować pracowników o ryzyku i stosowanych środkach ochrony. Ocena ryzyka nie jest wykonywana raz na zawsze. Rolą pracodawcy jest regularne monitorowanie, rozpoznawanie i zarządzanie ryzykiem w organizacji.  

Etapy oceny ryzyka zawodowego

Państwowa Inspekcja Pracy wyróżnia kilka kroków pozwalających poznać, ocenić i zarządzać ryzykiem w organizacji. 

Powołanie zespołu oceniającego 

Dobry zespół składa się z osób, które mają doświadczenie na konkretnym stanowisku, znają wykorzystywaną technologię oraz obowiązujące przepisy i normy.

Identyfikacja zagrożeń 

Warto zacząć od rozmowy z pracownikami, którzy posiadają największą wiedzę na temat zajmowanego stanowiska. Kolejne elementy to własne obserwacje, instrukcje sprzętów i narzędzi zapewnione przez producentów, analiza poprzednich wypadków czy statystyki dotyczące stanowisk oraz branż.

Identyfikacja osób narażonych 

Ważny krok to określenie grupy osób narażonych na zagrożenie. Pod uwagę należy wziąć nie tylko osoby wykonujące konkretne obowiązki, ale również grupy nie bezpośrednio zaangażowanie w czynności, a przebywające na terenie organizacji.

Określenie ryzyka 

Do określenia ryzyka należy wybrać metodę odpowiadającą specyfice firmy. Zespół powinien również wyznaczyć dopuszczalność ryzyka zawodowego.

Stworzenie planu ograniczającego ryzyko 

Plan ograniczający ryzyko powinien najpierw skupić się na eliminacji zagrożenia, a w sytuacjach kiedy nie jest to możliwe - ograniczeniu. W niektórych przypadkach konieczne będzie zastosowanie środków ochrony indywidualnej. 

Analiza ryzyka 

Ocena ryzyka wymaga stałego monitoringu i aktualizacji. Ewentualne zmiany w pracy czy wykorzystywanych technologiach mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy.