Okresowe-BHP.pl Newsroom Hałas w miejscu pracy. Jak pracodawca musi chronić pracowników?
Hałas w miejscu pracy. Jak pracodawca musi chronić pracowników?
02.06.2023

Hałas w miejscu pracy. Jak pracodawca musi chronić pracowników?

Hałas to jeden z popularnych czynników szkodliwych w miejscu pracy. Biorąc pod uwagę poziom oddziaływania oraz inne warunki może przekształcić się w czynnik niebezpieczny. Do obowiązków pracodawcy należy realizacja pomiarów wielkości hałasu i drgań mechanicznych, a także uwzględnienie oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do narażenia na czynniki.

Czym jest hałas w miejscu pracy?

Hałas definiowany jest jako dokuczliwe i niepożądane drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziaływujące na słuch oraz pozostałe zmysły i organizm pracownika poprzez powietrze.

Wyróżnia się:

· hałas infradźwiękowy - częstotliwość mniejsza niż 20 Hz, jest niesłyszalny, ale odczuwalny,

· hałas słyszalny - częstotliwość od 20 do 20 000 Hz,

· hałas ultradźwiękowy - częstotliwość ponad 20 000 Hz, niesłyszalny.

Hałas a dopuszczalne wartości natężenia

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że dopuszczalne wartości natężenia hałasu w miejscu pracy wynoszą:

· 85 dB - przy 8-godzinnym dobowym czasie pracy,

· 115 dB - przy maksymalnym poziomie dźwięku oznaczonym A,

· 135 dB - przy szczytowym poziomie dźwięku oznaczonym C.

Co to jest wibracja?

Za wibrację uznaje się drgania i wstrząsy, które trafiają do organizmu pracownika poprzez części ciała mające kontakt z obiektem emitującym. Wyróżnia się drgania miejscowe, czyli mechaniczne oddziałujące na organizm i przenoszone przez górne części ciała, a także drgania ogólne - przekazywane jako całość przez stopy albo inne części, np. plecy.

Dopuszczalne progi działania drgań mechanicznych wynoszą:

· 2,5 m/s2, jeżeli występują w postaci drgań miejscowych,

· 0,5 m/s2, jeżeli występują w postaci drgań ogólnych.

Jak chronić pracowników przed szkodliwym wpływem hałasu?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym ochrony przed negatywnym wpływem czynników szkodliwych, w tym hałasu. Do głównych zadań należy zapewnienie procesów technologicznych, które nie powodują nadmiernych wartości hałasu, a także maszyn i innych urządzeń technicznych wywołujących jak najmniejszy możliwy stopień hałasu oraz rozwiązań i narzędzi pozwalających zmniejszyć natężenie hałasu w procesie pracy.

Jeżeli przekroczono przyjęte normy, w pierwszej kolejności pracodawca powinien ustalić przyczyny, a następnie opracować i zastosować program w celu zmniejszenia szkodliwego natężenia. Niezbędne będą również indywidualne ochrony słuchu dopasowane do poziomu oddziaływania oraz specyfiki pracowników i stanowisk. Pracodawca powinien również wdrożyć ograniczenie ograniczenie czasu ekspozycji na hałas oraz oznakowanie stref zagrożonych hałasem.