Okresowe-BHP.pl Newsroom Jak powinno wyglądać pomieszczenie pracy zgodnie z przepisami bhp?
Jak powinno wyglądać pomieszczenie pracy zgodnie z przepisami bhp?

Jak powinno wyglądać pomieszczenie pracy zgodnie z przepisami bhp?

Przepisy bhp szczegółowo określają, jak powinny wyglądać pomieszczenia pracy. Rolą pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków oraz utrzymanie obiektów, a także przyległych terenów i elementów wyposażenia w standardzie zgodnym z zasadami bhp.

Kontrola obiektów pracy

Zgodnie z przepisami każdy obiekt powinien podlegać kontroli minimum raz w roku, podczas której sprawdza się m.in. stan techniczny elementów budynku, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska czy instalacji gazowych.

Natomiast raz na pięć lat weryfikuje się stan techniczny i przydatności do użytkowania obiektu oraz instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie sprawności połączeń

Pełną listę elementów wymagających sprawdzenia można znaleźć w Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Jak powinno wyglądać pomieszczenie pracy?

Zadaniem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpieczeństwa i higieny pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w przepisach pojawiają się wytyczne dotyczące dbania o oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią i niekorzystnymi warunkami cieplnymi oraz nasłonecznieniem, drganiami, a także innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.

Jeżeli w pomieszczeniu występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, pracodawca powinien zadbać o ich nierozprzestrzenianie się do innych pomieszczeń.

Pomieszczenia pracy można podzielić na:

· stałe - pracownik przebywa dłużej niż niż 4 godziny,

· tymczasowe - pracownik przebywa 2-4 godzin.

Za pomieszczenie pracy nie można uznać miejsca, gdzie m.in. pracownicy w ciągu zmiany przebywają mniej niż dwie godziny, wykonywanie obowiązków ma charakter dorywczy, prowadzona jest hodowla zwierząt albo roślin oraz w sytuacji, gdy odbywają się procesy technologiczne umożliwiające dostosowanie przestrzeni do wskazanych warunków.

Wielkość pomieszczenia pracy

Pomieszczenia pracy nie powinny znajdować się poniżej poziomu terenu poza kilkoma wyjątkami związanymi ze specyfiką branży. Nawet w wyjątkowych przypadkach należy zachować przepisy techniczno-budowlane oraz uzyskać zgodę właściwego organu.

Na każdą osobę w pomieszczeniu powinno przypadać 13 m kw. wolnej objętości pomieszczenia, 2 m kw. podłogi niezajętej przez firmowy sprzęt, urządzenia techniczne itp., a także 3 m wysokości w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, oraz 3,3 m wysokości w świetle – jeżeli w pomieszczeniu realizowane są zadania wywołujące czynniki szkodliwe.

Pozostałe podstawowe wymagania dotyczące pomieszczenia pracy

Pracodawca musi zapewnić stabilne, równe i nieśliskie podłogi, a także dostęp do światła dziennego chyba, że nie pozwala na to specyfika pracy. Jeżeli stanowisko ma być oświetlone wyłącznie za pomocą oświetlenia elektrycznego pracodawca musi uzyskać zgodę od właściwego organu. Należy również zadbać o bezpieczeństwo schodów, pomostów czy pochylni, które również nie mogą być śliskie.

Temperatura musi zostać dopasowana do specyfiki pracy. Jeżeli nie występują przeciwwskazania związane z technologią nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza. W przypadku prac lekkich oraz biurowych jest to 18 stopni Celsjusza.

Rolą pracodawcy jest również zadbanie o wymianę powietrza. Należy wykorzystać metody dopasowane do specyfiki pracy - klimatyzację, wentylację naturalną albo mechaniczną