Okresowe-BHP.pl Newsroom Wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z bhp  
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z bhp  

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z bhp  

Stwierdzenie wykroczenia przeciwko prawom pracownika związanego z bhp wiąże się z grzywną w wysokości nawet 30 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów to przede wszystkim ryzyko dla zdrowia i życia pracowników. 

Co stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? 

Zakres wykroczeń dotyczących nieprzestrzegania przepisów bhp jest szeroki. Jednym z najpowszechniejszych przykładów jest dopuszczenie pracownika do wykonywania obowiązków bez ważnych badań profilaktycznych - wstępnych, okresowych albo kontrolnych. Warto pamiętać, że to pracodawca podlega karze, a nie pracownik. W art. 283 § 2 k.p. można znaleźć również inne wykroczenia, za które grozi grzywna. 

Co stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? Przykłady:  

  • niezapewnienie obiektów i pomieszczeń spełniających wymagania dotyczące bhp,  

  • wyposażenie stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,  

  • dostarczenie środków ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań oceny zgodności, 

  • wykorzystywanie nieoznakowanych w sposób widoczny i pozwalający na identyfikację substancji chemicznych oraz mieszanin,  

  • utrudnianie przez pracodawcę działalności organu Państwowej Inspekcji Pracy,  

  • niezawiadomienie odpowiednich organów o wypadku przy pracy - niedopełnienie odpowiedniej procedury,  

  • niewykonanie we wskazanym terminie nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy. 

Przestrzeganie przepisów oraz zasad dotyczących bhp gwarantuje nie tylko brak grzywny, ale przede wszystkim wpływa na zdrowie i życie pracowników.  

Ile wynosi kara grzywny za nieprzestrzeganie przepisów bhp?  

Zgodnie z art. 283 § 1 k.p. kara grzywny wynosi od 1000 do nawet 30000 zł i dotyczy osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi. Nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy musi zostać odpowiednio stwierdzone oraz udokumentowane. 

Jak wygląda kontrola zakładu pracy? 

Kontrolę przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy lub Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jednak zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 15 u.p.i.p. ściganiem wykroczeń przeciwko prawom pracownika zawartym w Kodeksie pracy, a także udziałem w postępowaniu w charakterze oskarżyciela publicznego zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy.  

Kontrola zaczyna się od okazania dokumentów potwierdzających tożsamość oraz uprawnienia inspektora pracy. Pracodawca musi umożliwić inspektorowi dostęp do wszystkich pomieszczeń, a także dokumentów oraz informacji udzielanych przez inne osoby zatrudnione. Jeżeli jest to możliwe, należy zapewnić oddzielne pomieszczenie do pracy inspektora. W razie konieczności należy zadbać o odpowiednią odzież ochronną albo środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeprowadzenia kontroli. Inspektor może skorzystać z prawa do rozmowy nie tylko z obecnymi, ale również byłymi pracownikami, a także osobami współpracującymi z organizacją na podstawie innej niż stosunek pracy. Na zakończenie przygotowywany jest protokół, którego kontrolowany pracodawca nie musi natychmiast podpisywać. Jednostka ma prawo złożyć zastrzeżenia do protokołu w ciągu 7 dni. Natomiast inspektor pracy ma prawo podjąć działania w momencie stwierdzenia naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.